ارسال نظر و پیشنهاد

اعضای محترم دانشگاه می‌توانند با ارائه نظر و پیشنهادهای خود از طریق این فرم، ما را در بهبود کیفیت و ارتقای سطح کیفی خدمت‌رسانی یاری نمایند.