معرفی واحدهای دانشگاه

فیلم معرفی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
فیلم معرفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
فیلم معرفی دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا
فیلم معرفی دانشکـده مهندسی معمـاری و شهرسـازی​​​
فیلم معرفی دانشکـده الهیات و ادیان
فیلم معرفی دانشکـده اقتصاد و علوم سیاسی​​​​
فیلم معرفی دانشکـده علوم ورزشی و تندرستی
فیلم معرفی دانشکـده علوم و فناوری زیستی​​​​​​
فیلم معرفی دانشکـده علوم شیمی و نفت​​​​​​
فیلم معرفی دانشکـده مدیریت و حسابداری​​​​​​
فیلم معرفی دانشکـده علوم ریاضـی
فیلم معرفی دانشکـده مهندسی برق (الکترونیک و مخابرات)
فیلم معرفی دانشکـده مهندسی برق (کنترل و قدرت) (پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور) ​​​
فیلم معرفی دانشکـده مهندسی و علوم کامپیوتر
فیلم معرفی دانشکـده حقوق ​​​
فیلم معرفی دانشکـده فیزیک
فیلم معرفی دانشکـده علوم زمین
فیلم معرفی پژوهشکده لیزر و پلاسما
فیلم معرفی مرکز تحقیقات پروتئین