تاریخچه

واحد روابـط عمومـی در دانشـگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی سابق) از سال 1350 آغاز به کار کرده و تاکنون مشغول فعالیت است. این واحد در سال 1356 طبق مصوبه هیئت امنای وقت دانشگاه تحت عنوان «دفتر روابط عمومی و تشریفات» نامیده شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تا سال 1378 نیز با همین عنوان فعالیت می‌کرد. پس از تصویب وظایف سازمانی جدید دانشگاه در بهمن ماه 1378 این واحد از دفتر ریاست دانشگاه جدا شد و تا شهریور 1395 با عنوان «دفتر مدیریت روابط عمومی» فعالیت نمود. از 16 شهریور 1395 به دنبال تصویب ساختار جدید دانشگاه، حوزه ریاست و مدیریت روابط عمومی در هم ادغام شدند و با عنوان «حوزه ریاست و روابط عمومی» نامیده شدند.
اطلاعات تماس:
29902233
pr-office@sbu.ac.ir