ارتباط با مدیریت

22431816 و 29902233
22431919
50001029902162
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهيد بهشتی، دفتر مدیریت روابط عمومی 

ارسال نظر و پیشنهاد

اعضای محترم دانشگاه می‌توانند با ارائه نظر و پیشنهادهای خود از طریق این فرم، ما را در بهبود کیفیت و ارتقای سطح کیفی خدمت‌رسانی یاری نمایند.