مدیران پیشین

آقای عباس اقدامی
1358 تا 1361
آقای صفدر رجب کاشانی
1362 تا 1370
آقای سید مهدی اعرابی
1370 تا 1384
آقای محسن باقری

فروردین 1385 تا خرداد 1387 و
آبان 1388 تا 15 دی 1388

آقای دکتر هادی صالحی زاده

خرداد 1387 تا اردیبهشت 1388
و اسفند 1391 تا مرداد 1394

خانم دکتر ترانه وظیفه شناس
15 دی 1388 تا شهریور 1391
 
آقای جعفر یازرلو
مهرماه 1391 تا اسفند 1391
 
آقای دکتر حسین کاظمی کارگر

خرداد 1387 تا اردیبهشت 1388
و اسفند 1391 تا مرداد 1394

آقای دکتر مجید مهدوی دامغانی

بهمن 1395 تا مرداد 1396

آقای دکتر امیررضا اصنافی
مرداد 1396 تا خرداد 1399
 
آقای دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی
10 خرداد 1399 تاکنون