کلیپ‌های معرفی دستاوردها

دستاوردهای علمی- دکتر پیروی
دستاوردهای علمی- دکتر افجه ای
دستاوردهای علمی- دکتر اشعریون
دستاوردهای علمی- دکتر عابدی
دستاوردهای علمی- دکتر سنبلی
دستاوردهای علمی- دکتر صادقی و دکتر حسینی